Informacja prawna

MyRevest SL, operator strony internetowej www.myrevest.com, dalej zwany OPERATOREM, udostępnia niniejszy dokument użytkownikom, z którym ma na celu spełnienie obowiązków wynikających z Ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (LSSICE), a także informowanie wszystkich użytkowników strony internetowej o warunkach użytkowania.

Każda osoba, która uzyska dostęp do tej strony internetowej, przyjmuje rolę użytkownika, zobowiązując się do przestrzegania i rygorystycznego przestrzegania postanowień tutaj zawartych, jak również wszelkich innych przepisów prawnych, które mogą mieć zastosowanie.

MyRevest SL zastrzega sobie prawo do modyfikacji jakiejkolwiek informacji, która mogłaby pojawić się na stronie internetowej, bez obowiązku uprzedniego poinformowania o tym użytkowników, zakładając, że publikacja na stronie internetowej MyRevest SL jest wystarczająca.

1. DANE IDENTYFIKACYJNE

Do komunikacji z nami udostępniamy różne metody kontaktu, które opisujemy poniżej:

Nazwa firmy: MyRevest SL
Nazwa handlowa: MyRevest
NIP: B40524381
Adres: Cuenca 21-4-8, 46960, Aldaia, Hiszpania
Tel:617 95 53 52
Email: info@myrevest.com

Wszystkie powiadomienia i komunikacje pomiędzy użytkownikami a MyRevest SL uważane będą za skuteczne, we wszelkim wypadku, gdy zostaną przeprowadzone za pomocą poczty tradycyjnej lub jakiegokolwiek innego wcześniej opisanego środka komunikacji.

2. CEL

Poprzez stronę internetową oferujemy użytkownikom możliwość dostępu do informacji o naszych usługach.

3. PRYWATNOŚĆ I PRZETWARZANIE DANYCH

Gdy dostęp do określonych treści lub usług wymaga podania danych osobowych, Użytkownicy gwarantują ich prawdziwość, dokładność, autentyczność i aktualność. Firma przetwarza te dane automatycznie w odpowiedni sposób, zgodnie z ich charakterem lub celem, na warunkach określonych w sekcji Polityka prywatności.

4. WŁASNOŚĆ INDUSTRIALNA I INTELEKTUALNA

Użytkownik przyznaje i akceptuje, że wszystkie treści wyświetlane na stronie internetowej, a w szczególności projekty, teksty, obrazy, logo, ikony, przyciski, oprogramowanie, nazwy handlowe, znaki towarowe, lub jakiekolwiek inne znaki mogące być używane w przemyśle lub handlu, są chronione prawem własności intelektualnej, a wszystkie znaki towarowe, nazwy handlowe lub inne wyróżniające się znaki, wszystkie prawa do własności przemysłowej i intelektualnej, na treści i/lub jakiekolwiek inne elementy umieszczone na stronie, są wyłączną własnością firmy i/lub osób trzecich, które mają wyłączne prawo do ich wykorzystania w obrocie gospodarczym.

W związku z tym Użytkownik zobowiązuje się nie kopiować, rozpowszechniać, udostępniać czy w jakikolwiek inny sposób publicznie komunikować, przekształcać lub modyfikować tych treści, utrzymując firmę wolną od wszelkich roszczeń wynikających z naruszenia tych obowiązków. Dostęp do strony internetowej nie oznacza żadnej rezygnacji, przeniesienia, licencji lub całkowitego lub częściowego przeniesienia tych praw, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej.

Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania ze strony internetowej nie przyznają Użytkownikom żadnych innych praw do korzystania, modyfikacji, eksploatacji, reprodukcji, dystrybucji lub publicznego komunikowania strony internetowej i/lub jej treści, innych niż tutaj wyraźnie przewidziane. Jakiekolwiek inne wykorzystanie lub eksploatacja jakichkolwiek praw będzie wymagało uprzedniej i wyraźnej zgody, specjalnie udzielonej na ten cel przez firmę lub osobę trzecią będącą właścicielem tych praw.

Zawartości, teksty, zdjęcia, projekty, logotypy, obrazy, programy komputerowe, kody źródłowe i generalnie wszystkie dzieła intelektualne dostępne na tej Stronie, jak również sama Strona jako sztuka multimedialna, są chronione prawami autorskimi zgodnie z przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. Firma jest właścicielem elementów składających się na projekt graficzny Strony, menu, przycisków nawigacyjnych, kodu HTML, tekstów, obrazów, tekstur, grafik i jakiejkolwiek innej zawartości Strony lub, w każdym przypadku, posiada odpowiednie zezwolenie do korzystania z tych elementów. Zawartość umieszczona na Stronie nie może być reprodukowana ani dzielona na części, ani przesyłana, ani rejestrowana przez żaden system odzyskiwania informacji, w żadnej formie ani na żadnym nośniku, chyba że istnieje uprzednia pisemna zgoda Wyżej wspomnianej Instytucji.

Zabrania się również usuwania, omijania i/lub manipulowania "prawami autorskimi", a także urządzeń technicznych zabezpieczających lub jakichkolwiek mechanizmów informacyjnych, które mogą zawierać treści. Użytkownik tej Strony zobowiązuje się do przestrzegania wymienionych praw i unikania jakichkolwiek działań, które mogą je zagrażać, zastrzegając w każdym przypadku firmie prawo do skorzystania ze wszystkich dostępnych środków lub działań prawnych w obronie jej prawnych praw własności intelektualnej i przemysłowej.

5. ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA SERWISU WEB

Użytkownik zobowiązuje się do:

Stosowanie właściwego i legalnego korzystania ze Strony oraz z jej treści i usług zgodnie z: (i) obowiązującymi przepisami prawa; (ii) Ogólnymi Warunkami Korzystania ze Strony; (iii) ogólnie przyjętymi normami moralnymi i obyczajowymi oraz (iv) porządkiem publicznym.

Zapewnienie wszystkich środków i wymagań technicznych niezbędnych do dostępu do Strony.

Podając swoje dane osobowe w formularzach zawartych na stronie internetowej, zapewnia prawdziwe informacje i utrzymuje je aktualnymi o każdej porze, tak, aby odpowiadały one aktualnej sytuacji użytkownika. Użytkownik będzie jedynym odpowiedzialnym za fałszywe lub niedokładne oświadczenia i szkody wyrządzone firmie lub stronom trzecim na podstawie informacji, które udostępnił.

Niezależnie od powyższego użytkownik powinien powstrzymać się od:

Nieuprawnionego lub oszukańczego korzystania ze strony internetowej i/lub treści w celach lub skutkach nielegalnych, zakazanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Użytkowania, szkodliwych dla praw i interesów osób trzecich, lub które w jakikolwiek sposób mogą uszkodzić, unieruchomić, obciążyć, uszkodzić czy uniemożliwić normalne korzystanie z usług, lub dokumentów, plików i wszelkiego rodzaju którzy zawarte są na dowolnym komputerze.

Dostęp lub próba dostępu do zasobów lub obszarów ograniczonych na stronie internetowej, bez spełnienia wymaganych warunków dostępu.

Powodowanie uszkodzeń w systemach fizycznych lub logicznych strony internetowej, jej dostawców lub osób trzecich.

Wprowadzanie lub rozpowszechnianie w sieci wirusów komputerowych lub innych systemów fizycznych lub logicznych, które mogą powodować uszkodzenia w systemach fizycznych lub logicznych firmy, dostawców lub osób trzecich.

Próba dostępu, użycia i/lub manipulacji danych firmy, dostawców trzecich i innych użytkowników.

Odtwarzanie, kopiowanie, dystrybucja, udostępnianie publiczności poprzez jakąkolwiek formę publicznej komunikacji, zmiana lub modyfikacja treści, chyba że posiadacz odpowiednich praw udzielił na to pozwolenie lub jest to prawnie dozwolone.

Usuwanie, ukrywanie czy manipulowanie uwag na temat praw własności intelektualnej lub przemysłowej oraz innych danych identyfikujących prawa firmy lub osób trzecich zawartych w treściach, jak również urządzeń technicznych ochrony lub jakichkolwiek mechanizmów informacyjnych, które mogą być zawarte w treściach.

Zdobycie lub próba zdobycia treści za pomocą innych niż te, które zostały udostępnione do tego celu lub wyraźnie wskazane na stronach internetowych, na których znajdują się treści, lub w ogóle, które są zwykle używane w Internecie, bez ryzyka uszkodzenia lub wyłączenia strony internetowej i/lub treści.

W szczególności, ale nie wyłącznie, Użytkownik zobowiązuje się do nieprzekazywania, nierozpowszechniania lub nieudostępniania innym osobom informacji, danych, treści, wiadomości, grafik, rysunków, plików dźwiękowych i/lub obrazu, zdjęć, nagrań, oprogramowania i, ogólnie rzecz biorąc, jakiegokolwiek rodzaju materiału, który:

Jeśli do uzyskania dostępu do niektórych usług i/lub treści na stronie dostarczone zostanie hasło, jesteś zobowiązany do korzystania z niego w sposób odpowiedzialny, zachowując je w tajemnicy w każdym momencie. W rezultacie, jesteś odpowiedzialny za jego odpowiednie przechowywanie i poufność, zobowiązując się do nie przekazywania go osobom trzecim, na zasadach tymczasowych czy trwałych, lub do nie udzielania dostępu do wyżej wymienionych usług i/lub treści osobom postronnym.

Zobowiązujesz się również do powiadomienia społeczeństwa o każdych zdarzeniach, które mogą stanowić niewłaściwe wykorzystanie hasła, takie jak np. kradzież, utrata lub nieautoryzowany dostęp, w celu natychmiastowego anulowania. W rezultacie, do momentu dokonania wcześniej wymienionego powiadomienia, firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności, która mogłaby wynikać z niewłaściwego użycia hasła, a odpowiedzialność za jakiekolwiek nielegalne użycie treści i/lub usług na stronie przez jakąkolwiek nieuprawnioną osobę trzecią spoczywa na Tobie. Jeżeli z nieuwagi lub celowo nie przestrzegasz któregokolwiek z obowiązków ustanowionych w niniejszych Ogólnych Warunkach Korzystania, ponosisz odpowiedzialność za wszystkie szkody i straty, które mogą wynikać z tego naruszenia dla firmy.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Nie gwarantuje nieprzerwanego dostępu, ani prawidłowego wyświetlania, pobierania lub użyteczności elementów i informacji zawartych na stronie internetowej, które mogą być przeszkodzone, utrudnione lub przerwane przez czynniki lub okoliczności, które są poza jego kontrolą. Nie jest odpowiedzialny za decyzje, które mogą być podjęte na podstawie dostępu do oferowanych treści lub informacji.

Usługa może zostać przerwana, lub stosunek z użytkownikiem może zostać natychmiast rozwiązany, jeśli stwierdzi się, że korzystanie z strony lub dowolnej z oferowanych na niej usług jest sprzeczne z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Użytkowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, straty, reklamacje lub koszty wynikające z korzystania z Witryny.

Będzie on wyłącznie odpowiedzialny za usunięcie jak najszybciej treści, które mogą powodować takie szkody, zawsze kiedy zostanie to zgłoszone. W szczególności nie będziemy odpowiedzialni za szkody, które mogą wynikać, między innymi, z:

Zakłócenia, przerwy, awarie, opóźnienia, blokady lub rozłączenia w funkcjonowaniu systemu elektronicznego, spowodowane brakami, przeciążeniem i błędami w liniach i sieciach telekomunikacyjnych, lub z jakiejkolwiek innej przyczyny poza kontrolą firmy.

Nielegalne wtargnięcia za pomocą złośliwych programów dowolnego rodzaju i za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji, takich jak wirusy komputerowe czy jakiekolwiek inne. Niewłaściwe lub nieodpowiednie korzystanie z Przestrzeni Web.

Błędy związane z bezpieczeństwem lub poruszaniem się, spowodowane nieprawidłowym działaniem przeglądarki lub korzystaniem z nieaktualnych wersji. Administratorzy witryny mają prawo trwale lub częściowo usunąć dowolne treści lub informacje z Przestrzeni Web.

Firma wyłącza wszelką odpowiedzialność za szkody i straty wszelkiego rodzaju, które mogłyby wynikać z niewłaściwego korzystania z usług do swobodnego dysponowania i korzystania przez Użytkowników Przestrzeni Web. Firma jest również zwolniona z jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i informacje, które mogą być otrzymane w wyniku gromadzenia danych, które są wyłącznie do świadczenia usług konsultingowych i pytajników. Z drugiej strony, jeśli usługi te zostaną wykorzystane w nielegalny lub nieprawidłowy sposób, powodując szkody, Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za powstałe szkody lub straty.

Zobowiązujesz się zabezpieczyć firmę przed wszelkimi szkodami i stratami wynikającymi z roszczeń, działań lub żądań osób trzecich, wynikających z dostępu do lub korzystania z Przestrzeni Web. Ponadto zobowiązujesz się do zapłacenia odszkodowania za wszelkie szkody i straty wynikające z korzystania z "robotów", "pająków", "crawlerów" lub podobnych narzędzi używanych do zbierania lub wydobywania danych, lub z jakiegokolwiek innego działania, które nakłada nieuzasadnione obciążenie na funkcjonowanie Przestrzeni Web.

7. HYPERLINKI

Użytkownik zobowiązuje się do niekopiowania w żaden sposób, nawet za pomocą hiperłącza, strony internetowej ani żadnej z jej zawartości, bez wyraźnej i pisemnej zgody administratora pliku.

Strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, zarządzanych przez strony trzecie, w celu ułatwienia użytkownikowi dostępu do informacji o partnerach i/lub sponsorach. W związku z tym, firma nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron internetowych, ani nie staje się gwarantem ani/ofertantem usług i/lub informacji, które mogą być oferowane stronom trzecim za pośrednictwem linków stron trzecich.

Użytkownikowi przyznaje się ograniczone, możliwe do odwołania i nieekskluzywne prawo do tworzenia linków do strony głównej strony internetowej wyłącznie do użytku prywatnego i niekomercyjnego. Strony internetowe, które zawierają link do naszej strony internetowej (i) nie mogą fałszować swojej relacji ani twierdzić, że taki link został autoryzowany, ani zawierać znaków towarowych, nazw, nazw handlowych, logotypów lub innych znaków rozpoznawczych naszej firmy; (ii) nie mogą zawierać treści, które mogą być uznane za niestosowne, obsceniczne, obraźliwe, kontrowersyjne, nawołujące do przemocy lub dyskryminacji ze względu na płeć, rasę czy religię, sprzeczne z porządkiem publicznym lub niezgodne z prawem; (iii) nie mogą linkować do żadnej strony internetowej innej niż strona główna; (iv) muszą linkować bezpośrednio z adresem strony internetowej, nie pozwalając, aby strona internetowa tworząca link reprodukowała stronę internetową jako część jej strony internetowej lub w jednym z jej "ramek" lub tworzyła "przeglądarkę" na dowolnej ze stron strony internetowej. Firma może zażądać, w dowolnym momencie, usunięcia jakiegokolwiek linku do strony internetowej, po czym powinno nastąpić jego natychmiastowe usunięcie.

Firma nie może kontrolować informacji, treści, produktów lub usług dostarczanych przez inne strony internetowe, które mają ustanowione linki prowadzące do naszej strony internetowej.

8. OCHRONA DANYCH

Aby korzystać z niektórych Usług, Użytkownik musi wcześniej dostarczyć pewne dane osobowe. Firma automatycznie przetwarza te dane i stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, wszystko zgodnie z RGPD, LOPDGDD i LSSI. Użytkownik może zapoznać się z polityką przetwarzania danych osobowych, a także z ustalonymi wcześniej celami, w warunkach określonych w Polityce Prywatności.

9. COOKIES

Firma zastrzega sobie prawo do korzystania z technologii "cookie" na stronie internetowej w celu rozpoznania go jako użytkownika często korzystającego i personalizowania korzystania z witryny internetowej poprzez wstępne wybieranie jego języka lub bardziej preferowanych lub konkretnych treści. Cookies zbierają adres IP użytkownika, a odpowiedzialność za przetwarzanie tych informacji ponosi Google.

Cookies są plikami wysyłanymi do przeglądarki za pośrednictwem serwera internetowego, aby zarejestrować nawigację Użytkownika w witrynie. Jeśli użytkownik pozwala na odbieranie plików cookie. Jeśli chcesz, możesz skonfigurować swoją przeglądarkę, aby informowała Cię na ekranie o otrzymywaniu plików cookie i uniemożliwiała instalację plików cookie na dysku twardym. Proszę zapoznać się z instrukcjami i podręcznikami swojej przeglądarki, aby uzyskać więcej informacji.

Dzięki plikom cookie można rozpoznać przeglądarkę komputera używaną przez Użytkownika w celu ułatwienia treści i oferowania preferencji nawigacyjnych lub reklamowych, które Użytkownik, dla profilów demograficznych Użytkowników, a także do pomiaru odwiedzin i parametrów ruchu, kontrolowania postępów i liczby wejść.

10. OŚWIADCZENIA I GWARANCJE

W ogólności, treści i usługi oferowane na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny. W związku z tym, oferując je, firma nie udziela żadnej gwarancji ani oświadczenia odnośnie do treści i usług oferowanych na stronie internetowej, w tym, bez ograniczeń, gwarancji legalności, niezawodności, przydatności, prawdziwości, dokładności, czy zdatności do handlu, chyba że takie oświadczenia i gwarancje nie mogą być wykluczone na mocy obowiązującego prawa.

11. SIŁA WYŻSZA

Firma nie będzie odpowiedzialna w całości za niemożliwość świadczenia usługi, jeżeli wynika ona z długotrwałych przerw w dostawie energii elektrycznej, linii telekomunikacyjnych, konfliktów społecznych, strajków, buntów, eksplozji, powodzi, działań i zaniechań rządu, a ogólnie wszystkich przypadków siły wyższej lub zdarzeń losowych.

12. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE I SĄDOWOŚĆ

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania, jak również korzystanie z Serwisu, będą regulowane przez prawo hiszpańskie. W przypadku rozstrzygania jakichkolwiek sporów strony poddają się jurysdykcji Sądów i Trybunałów siedziby spółki zarządzającej stroną internetową.

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania okazałoby się niewykonalne lub nieważne w świetle obowiązującego prawa lub w wyniku decyzji sądowej lub administracyjnej, taka niewykonalność lub nieważność nie sprawi, że niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania staną się niewykonalne lub nieważne jako całość. W takich przypadkach firma procederá a la modificación o sustitución de dicha estipulación por otra que sea válida y exigible y que, en la medida de lo posible, consiga el objetivo y pretensión reflejados en la estipulación original.